Privacyverklaring

Introductie
Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan reclamebureau PRACHT worden aangeboden of die PRACHT verwerkt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in de privacy verklaring.
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Ook, indien u van mening bent dat onvoldoende met uw belangen rekening is gehouden, kunt u het contactformulier gebruiken.

Tevens kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info@buropracht.nl

 

U kunt te allen tijde, ingeval u nadere toelichting, een advies of overleg over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens wenst, contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@buropracht.nl
Het staat PRACHT vrij op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de nieuwe versie op deze site gepubliceerd.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
PRACHT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant en/of (potentiële) leverancier bent van PRACHT.
Wij verwerken de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam of handelsnaam

• Geslacht

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden niet verwerkt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PRACHT verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;

• Communiceren over/toesturen van een offerte, orderbevestiging, overeenkomst en/of factuur;

• Het afhandelen van een betaling;

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

• Goederen en diensten te leveren;

• PRACHT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De rechtsgrondslag
Verwerking van gegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang betreffende promotie/levering van onze producten en tevens ons belang bij de kwaliteitsverhoging van de door ons verleende diensten.
De verwerking van uw persoonsgegevens met als doel het versturen van onze commerciële berichten kunt u op elk moment afwijzen, door het sturen van een verzoek hiertoe via het contactformulier of via het e-mailadres: 
info@buropracht.nl

 

Periode van verwerking van persoonsgegevens
PRACHT bewaart persoonsgegevens gedurende de periode waarin we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de verplichtingen conform de geldende rechtsvoorschriften.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
PRACHT verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die, als derden, gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PRACHT. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben aan u te doen toekomen.
Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar 
info@buropracht.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PRACHT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of datalek, neem dan contact op via het mailadres: 
info@buropracht.nl

 

 

 

Contactgegevens

PRACHT
Hoge Ham 75A

5104 JC  DONGEN
Tel.: 0162 - 321 666

E-mail: info@buropracht.nl

Bent u geïnteresseerd?

Wij gaan graag met u in gesprek voor een effectieve samenwerking.

Maak een afspraak

Contact Info

Reclamebureau PRACHT in Dongen ontwerpt communicatiemiddelen om boodschappen over te brengen. In onze resultaatgerichte aanpak staan inlevingsvermogen en betrokkenheid centraal. We werken oplossingsgericht met één doel: maximaal rendement.

Hoge Ham 75A

5104 JC  Dongen

+31 (0)162 321 666

We hechten er veel waarde aan hoe u ons PRACHT werk ervaart. Wilt u weten hoe anderen dit hebben ervaren? Bekijk dan onze beoordelingen op 5-sterrenspecialist:

2019 © Copyright Reclamebureau Pracht. Alle rechten voorbehouden